Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych

(23 pkt.)

Realizator: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Termin realizacji:  1 lipca - 31 grudnia 2016 r

CEL GŁÓWNY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wzrost świadomości mieszkańców wsi na temat skali problemów w gospodarowaniu wodą i znaczeniu małej retencji w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym na obszarze Powiatu Łukowskiego oraz aktywizacja w kierunku podejmowania praktycznych działań adaptacyjnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • aktywizacja i edukacja mieszkańców w zakresie zagospodarowania oczka wodnego w miejscowości Nurzyna i stworzenie dogodnego siedliska dla płazów, ryb, owadów, ptaków i nietoperzy, oczko ma stanowić modelowy przykład działań łagodzących zmiany klimatyczne na poziomie lokalnym,
 • wzrost wiedzy przedstawicieli samorządów, organizacji, podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą w zakresie znaczenie małej retencji dla adaptacyjności do zmian klimatycznych oraz wypracowanie rekomendacji w tym zakresie do polityk lokalnych/gminy/ i regionalnej /powiat w ramach debaty,
 • wzrost kompetencji nauczycieli przyrody Powiatu Łukowskiego i przygotowanie do prowadzenia zajęć dotyczących zmian klimatycznych i znaczenia małej retencji poprzez szkolenie,
 • upowszechnienie wiedzy o znaczeniu małej retencji wśród uczniów szkół Powiatu Łukowskiego poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego.

BEZPOŚREDNI ODBIORCY:

 • 30 mieszkańców Nurzyny, w tym przedstawicieli OSP, Rady Sołeckiej oraz uczniów (mieszkańców Nurzyny) z Zespołu Szkół z Dębowicy, którzy wezmą udział w spotkaniu planistycznym, pracach przy oczku oraz poinformują mieszkańców wsi Nurzyna i obok położonych wsi Świercze i Dębowica / 1000 os./ o znaczeniu przyrodniczym rewitalizacji oczka wodnego,
 • 40 uczestników debaty „Mała retencja w aspekcie przeciwdziałania zmianom klimatycznym” - przedstawicieli samorządów Powiatu Łukowskiego, lokalnych organizacji pozarządowych, mieszkańców, podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą, ekspertów. Rezultaty debaty upowszechnione będą w mediach lokalnych oraz Internecie,
 • 20 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy wezmą udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć poświęconych adaptacyjności i małej retencji,
 • 100 uczniów uczestniczących w konkursie.

POŚREDNI UCZESTNICY:

 • 1 000 mieszkańców wsi Nurzyna, Świercze i Dębowica poinformowanych o działaniach rewitalizacji oczka wodnego,
 • 1 000 odbiorców informacji umieszczonych na stronach internetowych realizatora projektu oraz gmin, szkół, NGO biorących udział w projekcie,
 • 5000 odbiorców informacji w mediach,
 • 1 000 uczniów, dla których nauczyciele przeprowadzą zajęcia z zakresu małej retencji.
Więcej informacji o projekcie

Uzasadnienia

Barbara Krasuska - 23-06-2017 12:00
dobrane wyposażenie i akcesoria oczka wodnego.
Andrzej Charliński - 23-06-2017 10:47
Poprzez organizację konkursu fotograficznego upowszechniono wiedzę o znaczeniu małej retencji wśród uczniów szkół powiatu łukowskiego.
Małgorzata Prządka - 22-06-2017 14:10
wzrosła świadomości mieszkańców wsi na temat skali problemów w gospodarowaniu wodą.
Entuzjasta Oczka - 22-06-2017 13:55
Oczko jest ciekawymi ekologicznie i potrzebnym projektem
Marcin Sulej - 22-06-2017 10:48
Ciekawy projekt
tomazs Wiewiórka - 22-06-2017 09:00
upowszechnienie małej retencji wśród mieszkańców Gminy Trzebieszów
Agnieszka Nowak - 22-06-2017 08:59
Upowszechnienie wiedzy na temat małej retencji wśród mieszkańców powiatu łukowskiego.
Jolanta Czajka - 17-06-2017 07:59
- wzrosła świadomości mieszkańców wsi na temat skali problemów w gospodarowaniu wodą
Sabina Szelągowska - 15-06-2017 22:56
Oczko stanowi modelowy przykład działań łagodzących zmiany klimatyczne na poziomie lokalnym.
Teresa Świder - 14-06-2017 11:41
- wzrosła świadomość mieszkańców oznaczeniu właściwego gospodarowania wodą
Tomasz Turski - 13-06-2017 22:01
Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zachodzących zmian klimatu
Radosław Wiąckiewicz - 13-06-2017 13:36
wzrosła świadomości mieszkańców wsi na temat skali problemów w gospodarowaniu wodą.
Janusz Sobiech - 13-06-2017 13:11
- przygotowano 20 nauczycieli przyrody z powiatu łukowskiego do prowadzenia zajęć dotyczących zmian klimatycznych i znaczenia małej retencji
pawel bialach - 13-06-2017 13:05
- wzrosła świadomości mieszkańców wsi na temat skali problemów w gospodarowaniu wodą
Jadwiga Jóźwik - 13-06-2017 13:01
Upowszechniono wiedzę o znaczeniu małej retencji wśród uczniów szkół powiatu łukowskiego poprzez organizację konkursu fotograficznego.
Zofia Mazur - 13-06-2017 12:51
Oczko stanowi modelowy przykład działań łagodzących zmiany klimatyczne na poziomie lokalnym.
Agnieszka Zalewska - 13-06-2017 12:17
Wzrosła świadomości mieszkańców wsi na temat znaczenia małej retencji w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym na obszarze Powiatu Łukowskiego
Bernarda Skwarek - 13-06-2017 11:53
przygotowano 20 nauczycieli przyrody z powiatu łukowskiego do prowadzenia zajęć dotyczących zmian klimatycznych i znaczenia małej retencji
Sylwia Romańska-Węzik - 13-06-2017 11:26
dzięki projektowi udało się zaktywizować mieszkańców miejscowości Nurzyna, zrealizować wspólną inwestycję, uświadomić konieczność gospodarowania wodą i znaczenie małej retencji w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

Strona została utworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.