Przykładowe działania

Poniżej prezentujemy przykładowe działania możliwe do realizacji w ramach konkursu grantowego „Razem dla klimatu”:

1. WODA i GLEBY 

Obniżenie trawników w stosunku do ulic i chodników:
Problem odpływu wody deszczowej jest istotnym zagadnieniem w przestrzeni miejskiej.  Usytuowanie chodników i jezdni powyżej trawnika sprawia, że woda wsiąka do gruntu pozostawiając pozostałe powierzchnie suchymi.  Dzięki takiemu rozwiązaniu woda nie gromadzi się na drogach i chodnikach, odwadnia szlaki komunikacyjne. Woda opadowa gromadzi się w zagłębieniach i nawadnia zieleń miejską nawet przez klika dni, jednocześnie nie powodując erozji gleby i nie zapiaszczając kanalizacji deszczowej.
Źródło: http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-11.pdf

 

Pasy roślinności buforowej (np. pasy, rowy, zielone dachy):
Ich główna zaletą jest zwiększenie parowania i powierzchni wsiąkania wody, bowiem skutecznie kontrolują stan wód opadowych. Poprzez swoją bioróżnorodność wpływają na urozmaicenie miejskiego krajobrazu. Odpowiedni dobór roślin zapewnia skuteczne odwodnienie i posiada korzystny wpływ na przestrzeń.
Źródło: http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-11.pdf

 

Systemy infiltracyjne (np. niecki, niecki chłonne, zbiorniki, zlewnie i rowy infiltracyjne, studnie chłonne):
Zadaniem takich rozwiązań jest retencjonowanie wody opadowej. Systemy infiltracyjne ze względu na ich lokalizację można podzielić na dwie kategorie. Zakłada się je na powierzchni eksponując w przestrzeni miejskiej walory ekologicznych rozwiązań, bądź też, mając na uwadze ich efektywność i wydłużenie czasu wsiąkania – ukrywa pod powierzchnią, co jest szczególnie istotne w miejscach silnie zurbanizowanych.
Źródło: http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-11.pdf 

 

Mobilna grobla:
Jest to system rozwijanych wytrzymałych geosyntetycznych rękawów, które służą do wykonywania zabezpieczeń fragmentów brzegu przed wpływem wody. Wykorzystywane są w pracach budowlanych i konserwujących.
Źródło: http://ekowyspa.eu/

 

System wczesnego ostrzegania  o powodziach:
Stacje mierzą dane dotyczące stanu wody. Informuja o gwałtownych wzrostach i przekroczeniu limitów pomiarwych. Komunikaty o niebezpieczeństwie przekazywane sa na wybrane numery telefonów.
Źródło: http://monitoringrzek.pl/rzeszow/

 

Powierzchnie przepuszczalne (np. tereny zieleni, beton przepuszczalny, asfalt drenujący, betonowe kraty trawnikowe itp.):
Ich głównym zadaniem jest umożliwienie wsiąkania wód deszczowych na dużych przestrzeniach. Powierzchnie przepuszczalne idealnie sprawdzają się na parkingach, placach, podwórzach itp. Dzięki zastosowaniu przepuszczalnych gruntów i warstwy drenażu skutecznie rozwiązują problem odpływu wody.
Źródło: http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-11.pdf 

 

Zbiorniki, zlewnie, stawy (np. oczyszczalnie hydrobotaniczne, suche zbiorniki, laguny, zbiorniki retencyjne, osadniki):
Ich głównym zadaniem jest wspomaganie zasilania wód, ponieważ pozwalają na retencję zbyt dużych ilości wody deszczowej. W okresie bezdeszczowym mogą posłużyć mieszkańcom jako obszary rekreacji. Stanowią również siedliska flory i fauny.
Źródło: http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-11.pdf

 

Sekwencyjny System Sedymentacyjno-Biofiltracyjny:
System wykorzystuje trzy komory: intensywnej sedymentacji zawiesin, biochemicznego wychwytywania rozpuszczonych zanieczyszczeń i strefy roślinności wodnej, które pozwalają na intensywne oczyszczenie wody na małych powierzchniach. Jednocześnie system wzmacnia bezpieczeństwo retencji wód w zbiornikach otwartych.
Źródło: http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-11.pdf

 

2. ROLNICTWO i LEŚNICTWO

Internetowy system wspomagający podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin:
System informacyjny pozwalający na pomoc przy podejmowaniu decyzji związanych z ochroną roślin. Weryfikując dane dotyczące warunków pogodowych na badany6m obszarze system podpowiada jakie zabiegi należałoby wykonać wobec danych roślin.  
Źródło: www.ipm.iung.pulawy.pl 

 

Sygnalizacja agrofagów:
System wykorzystujacy komunikację mobliną do przesyłania informacji na temat szkodników i choróbna plantacjach roślin uprawnych na danym terenie.  
Źródło: www.ipm.iung.pulawy.pl

 

3. GOSPODARKA

Aplikacja badająca cykl życia budynków:
Pozwala na prowadzenie symulacji dotyczących wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na funkcjonowanie budynku. Aplikacja pozwala również zmierzyć jaka jest emisja gazów cieplarnianych emituje dany obiekt.
Źródło: http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/nauka-o-klimacie/adaptacja-do-zmian-klimatu-wspolne-wyzwanie-dla-panstw-i-firm

 

4. CZŁOWIEK i ŚRODOWISKO

Przewietrzanie miast:
Temperatury minimalne w mieście są wyższe niż na terenach wiejskich. Nie ma to istotnego wpływu na bilans cieplny, niemniej jedna warto dbać o warunki klimatyczne w pomieszczeniach w miastach.
Źródło: http://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/wywiad/miasta-w-obliczu-zmian-klimatu

Kalkulator emisji CO2:
Kalkulator oblicza jaki posiadamy wpływ na klimat i otaczające nas środowisko. Pokazuje również jak wygląda średnia krajowa, jakie są relacje pomiędzy wynikami z różnych kontynentów oraz udziela wskazówek dotyczących ograniczenia negatywnych wpływów.
Źródło: http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator

Asfalt zamieniony na zieleń:
Przekształcanie powierzchni pokrytej asfaltem (np. wewnętrzne podwórka) wpływa sprzyjająco na kontakty społeczne, ale również pozwala na przechwytywanie nadmiaru deszczu i ochładzanie budynku (np. zielone dachy czy porośnięte roślinnością ściany budynków).
Źródło: http://adaptcity.pl/pierwsza-na-swiecie-dzielnica-odporna-na-zmiany-klimatu/

Woda w mieście:
Wykorzystywanie rozwiązań mieszanych, tworzenie skate parków, które w razie potrzeby służą jako zbiorniki retencyjne. Poprawianie przestrzeni publicznej z dostosowaniem do przyjęcia dużej liczby wody (np. budowa kanalików wzdłuż ulic, żeby na powierzchni ulicy nie zbierała się woda opadowa, zazielenianie miasta).
Źródło: http://adaptcity.pl/jak-kopenhaga-radzi-sobie-z-deszczami-nawalnymi/

5. PLANY ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Kompleksowe plany adaptacji do zmian klimatu:
Działania, które maja za zadanie zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu konkretnych miejsc i rozpoczęcie działań adaptacyjnych.
Źródło: http://adaptcity.pl

 

6. INNE

Atlas klimatyczny dla regionu Stuttgartu w Niemczech:
Atlas klimatyczny dla regionu Stuttgartu powstał w roku 2008. Jest to zbiór informacji o wybranych zagadnieniach klimatycznych regionie w formie opisu oraz map. Dobór zagadnień uwzględnionych w atlasie ma charakter stricte praktyczny, atlas został stworzony w celu wykorzystania go podczas planowania przestrzennego na poziomie regionalnym, a także lokalnym.
Źródło: http://www.region-stuttgart.org/

 

Pomoc sąsiedzka jako działanie adaptacyjne w gminie Gnojnik:
Gmina Gnojnik (woj. Małopolskie) została w latach 1997–2001 aż 6 razy dotknięta powodziami. W efekcie tak częstych klęsk powodziowych mieszkańcy gminy wypracowali system pomocy sąsiedzkiej. W ramach pomocy sąsiedzkiej, każda rodzina zamieszkująca w wyższych partiach obszaru gminy sprawuje opiekę nad jedną rodziną zamieszkującą obszary objęte zagrożeniem powodziowym tym samym podejmując się udzielenia konkretnej pomocy poszkodowanym sąsiadom np.: poprzez udzielenie schronienia we własnym domu, czy przewiezienie dobytku poza teren zagrożony, etc. System ten funkcjonuje sprawnie już wiele lat.
Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/pomoc-sasiedzka-jako-dzialanie-adaptacyjne-w-gminie-gnojnik/

 

MOŻLIWE RODZAJE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:

 • pogadanki na temat klimatu;
 • drzewa (nasadzenia drzew, ochrona drzew, pomników przyrody);  przygotowywanie zielników, inwentaryzacja drzew);
 • ogródki przyszkolne;
 • konkurs plastyczny z rysunkami dzieci  np. zielone dachy, ogrody deszczowe;
 • monitorowanie stanu czystości wody;
 • przygotowanie filmów przez młodzież o problemach związanych ze zmianami klimatu – reportaże itp.;
 • publikacje (eseje, reportaże itp.);
 • gry miejskie nt. zmian klimatu np. miejsca związane ze zmianami klimatu w moim mieście;
 • organizacja konkursów wiedzy itp przygotowanie opisów działań na rzecz klimatu w swoim mieście, regionie itp.;
 • szkolenia, spotkani informacyjne;
 • wizyty studyjne (do miejsc, gdzie są prowadzone działania na rzecz klimatu);
 • inwentaryzacja osuwisk, drzew, wysp cieplnych itp. edukacja na ten temat;
 • słuchowiska;
 • prezentacje;
 • gry komputerowe, planszowe itp.;
 • elewacja z muralem dotyczącym adaptacji do zmian klimatu;
 • gra namalowana na chodniku z elementami edukacyjnymi dotyczącymi klimatu;
 • dywan – plansza edukacyjna;
 • edukacyjny komiks książkowy;
 • inne (wykorzytsujace najnowsze technologii, angażujące społeczeństwo itp.).

 

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:

Platforma edukacyjna
Edukacyjna internetowa strona dla dzieci prezentująca a w przystępny sposób informacje na temat klimatu. Zawiera gry, kolorowanki, konkursy, a poprzez zabawę przekazuje istotne zagadnienia związane z edukacją ekologiczną.

Źródło: http://www.klimatdladzieci.pl/

 

Konkurs na pokonanie zmian klimatu
Celem realizacji projektu jest edukacja z zakresu zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zmian klimatu. Program edukacyjny skierowany jest do dzieci, nauczycieli szkół podstawowych, wychowawców przedszkolnych, pracowników oświaty i innych osób związanych z nauczaniem formalnym oraz edukatorów reprezentujących organizacje pozarządowe. Czy można zatrzymać zmiany klimatyczne zachodzące na Ziemi? Jak ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery? Jak poprawić stan środowiska? Z odpowiedzią na pytanie - Jak pokonać zmiany klimatu? - będą zmagać się uczestnicy 2. edycji konkursu Pokonajmy Zmiany Klimatu (Combat Climate Change), organizowanego przez National Geographic oraz firmę Vattenfall.

Źródło: http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,179,konkurs_na_pokonanie_zmian_klimatu,18

 

Edukacja klimatyczna
Strona internetowa oferująca szkolenia dla trenerów edukacji ekologicznej poświęcone zagadnieniom związanym z globalnym kryzysem klimatycznym. Pod czas prowadzonych zajęć zdobywa się wiedzę na temat problemu zmian klimatycznych, umiejętność organizacji i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz dostępu do praktycznych narzędzi wspierających pracę edukacyjną.

Źródło: http://klimatycznaedukacja.pl/ 

 

Konkurs Ekologia w gospodarstwie od A do Z
Konkurs polegał na przygotowaniu projektu gospodarstwa rolnego wraz z gospodarstwem domowym, uwzględniającego zastosowanie różnych rozwiązań przyjaznych środowisku, których wzajemna synergia w sposób korzystny wpływa na zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Źródło: http://www.klimatarolnictwo.pl/biomasa/konkurs

Quiz ekologiczny
Tematem przewodnim quizu była szeroko rozumiana ochrona środowiska, w tym zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi oraz produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Codziennie na stronie internetowej pojawiał się zestaw pięciu pytań jednokrotnego wyboru. Zadaniem uczestników zabawy było w jak najkrótszym czasie udzielenie poprawnych odpowiedzi na wyświetlane pytania.

Źródło: http://www.klimatarolnictwo.pl/agrowiesci/201-quiz-ekologiczny-

 

Rekomendacje dotyczące materiałów do nauczania o zmianach klimatu:
Podczas spotkania warsztatowego zaproszeni specjaliści i specjalistki ds. edukacji przyrodniczej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju wypracowali rekomendacje dotyczące materiałów do nauczania o zmianach klimatu, ich zapobieganiu i adaptacji do ich skutków dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci ze szkół podstawowych.

Źródło: http://www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/aktualnosci/id/9/view/jak_rozmawiac_z_dziecmi_o_zmianach_klimatu_i_rozwijac_w_nich_wiez_z_przyroda/

 

Strona została utworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.